Jouw privacy, onze zorg

Het ziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken en welke rechten je kan uitoefenen.

 

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van deze gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
  • Onze verantwoordelijkheid over je persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.


Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wens je meer uitleg? Gebruik dan ons contactformulier of praat rechtstreeks met de functionaris voor de gegevensbescherming:

 

Els Houbrechts

Informatieveiligheidsconsulent (DPO)

...


Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van jouw rechten:

Elke patiënt van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat je deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de patiëntenrechten. Daarom zal het ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten jouw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

 

Klik op één van onderstaande rubrieken voor meer informatie: